PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SIÓSTR FELICJANEK

POD WEZWANIEM ŚW. WOJCIECHA

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Gorlicach, ul. Krasińskiego 21


Rozdział I

Informacja ogólna o przedszkolu

§ 1

1. Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu: Przedszkole Niepubliczne „ Ochronka św. Wojciecha” w Gorlicach.

2. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu, na pieczęciach i tablicy urzędowej może być używany skrót nazwy: Przedszkole Sióstr Felicjanek, 38-300 Gorlice, ul. Krasińskiego 21, tel.: 0-18 353-69-91.

3. Przedszkole ma siedzibę w budynku przy ul. Krasińskiego 21 w Gorlicach, stanowiącym własność Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo w Krakowie.

4. Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki), z siedzibą w Krakowie, ul. Smoleńsk 6, posiadające osobowość prawną na mocy art. 8 ust.1 pkt. 6 i 8 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w RP ( Dz. Nr 29, poz. 154).

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

§ 2

1. Przedszkole działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedszkoli niepublicznych, wydanego przez Kuratora Oświatowego w Nowym Sączu, niniejszego statutu, prawa kościelnego i prawa oświatowego w zakresie dotyczącym przedszkoli niepublicznych.

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§ 1

1. Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości, który opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby, głoszonej przez Kościół w szczególności na personalistycznej myśli pedagogicznej Papieża Jana Pawła II.

2. Przedszkole realizuje cele w szczególności w zakresie:

1)wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich,

2)wspomagania i ukierunkowania rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,

3)udzielania dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

4)wspomagania rodziny w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej,

5)organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi zgodnie z możliwościami przedszkola z zachowaniem odrębnych przepisów prawa,

6)wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka – tworzenie wspólnoty wychowawczej,

7)przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej,

8)poszanowanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej.

Celem przedszkola jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2)budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe,

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi dorosłymi,

5)stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

6)troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,

7)zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

8)budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

9)wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne, oraz sztuki plastyczne,

10)kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

11) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

3. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkola realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych:

1)poznawania i rozumienia siebie i świata,

2)nabywania umiejętności poprzez działanie,

3) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej,

4) budowanie systemu wartości,

4. Przedszkole zapewnia dzieciom w szczególności:

1) pełną opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) organizację sytuacji edukacyjnych: zabaw, zajęć, zadań do wykonania, ćwiczeń, dostosowując formy i metody pracy do możliwości rozwojowych dziecka,

3) tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,

4) rozbudzanie twórczej i aktywnej postawy dzieci w zakresie ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej,

5) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wyrabianie poczucia przynależności do rodziny, społeczności przedszkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju.

5. Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich, przedszkole realizuje poprzez:

1)codzienną, wspólną modlitwę dzieci,

2) cotygodniową katechezę,

3) przybliżanie treści roku liturgicznego,

4) przygotowanie misteriów o tematyce religijnej z okazji różnych świąt,

5) kształtowanie postaw chrześcijańskich.

6. Zadaniem wspólnoty wychowawczej jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu angażowanie środowiska przedszkolnego: nauczycieli i rodziców do podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw zmierzających do integralnego wychowania i kształcenia dzieci oraz tworzenia klimatu rodzinnego.

7. Współpraca jest oparta na:

1) przekazywaniu rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu, osiągnięciach i trudnościach,

2)udziału rodziców w organizowanych:

a)zebraniach ogólnych,

b) zajęciach otwartych dla rodziców,

c)uroczystościach rodzinno- przedszkolnych,

d) konsultacjach ze specjalistami,

e)organizowanych konkursach, wystawach plastycznych, wycieczkach,

f)angażowanie rodziców w pracę przedszkola,

g) udostępnianie i propagowanie wśród rodziców literatury katolickiej z zakresu pedagogiki i wychowania oraz psychologii rozwojowej dziecka,

h)systematyczne zapoznawanie rodziców z aktualnymi zadaniami pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej w danej grupie wiekowej.

3)wyrażania i przekazywania dyrektorowi i nauczycielom uwag i spostrzeżeń z działalności przedszkola.

§ 2

1.Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną mającą na celu poszerzenia lub modyfikację zakresu realizowanych w przedszkolu celów, treści kształcenia, wychowania lub opieki.

2. Działania powyższe będą podejmowane zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa.

§ 3

1.Przedszkole prowadzi współpracę z Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczną.

2.Celem współpracy jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom ( opiekunom) oraz nauczycielom.

3.Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w przedszkolu może być organizowana w szczególności w formie:

1)zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

3) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.

§ 4

1. Opiekę nad wychowankiem w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu sprawują rodzice ( prawni opiekunowie) lub osoba przez nich upoważniona zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę pedagogiczną w czasie pobytu dziecka w przedszkolu od momentu przeprowadzenia go przez rodziców do momentu odejścia do domu. Dzieci nie mogą pozostawać bez opieki nauczyciela.

3.W trakcie zajęć i zabaw dzieci poza budynkiem przedszkolnym ( spacer, wycieczki, plac zabaw) przedszkola zapewnia odpowiednią ilość opiekunów do liczby dzieci.

4.Wychowankowie przedszkola powinni być ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców.

5. Stawkę ubezpieczenia corocznie ustala się z rodzicami na pierwszym zebraniu rodziców, na początku roku szkolnego.

6. W przedszkolu nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców.

7. W przypadku nagłych zachorowań lub wypadków przedszkole natychmiast zawiadamia rodziców i wzywa pomoc lekarską.

8. Dyrektor przedszkola może wystąpić do Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin biednych, znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.

§ 5

1.Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada: sale zajęć, łazienki, szatnię, dostęp do kaplicy a także plac zabaw, zaplecze socjalne: kuchnię, magazyn, pokój socjalny dla personelu.

Rozdział III

Organy przedszkola

§1

1.Organami przedszkola są:

1) Zgromadzenie Sióstr Felicjanek z siedzibą w Krakowie,

2) Dyrektor Przedszkola,

3) Rada Pedagogiczna,

4) Rada Rodziców.

§2

1. Do zadań organu prowadzącego – Zgromadzenie Sióstr Felicjanek należy:

1) powołanie dyrektora przedszkola z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa,

2) zatwierdzanie Statutu przedszkola lub jego zmian,

3) zatwierdzanie projektu organizacyjnego przedszkola,

4) nadzorowanie działalności przedszkola,

5) nadawanie stopni awansu zawodowego zgodnie z przepisami prawa,

6) współpraca z organem nadzorującym.

§ 3

1. Dyrektor przedszkola w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz,

2) sporządza arkusz organizacyjny przedszkola,

3) tworzy warunki prawidłowego funkcjonowania przedszkola,

4) zapewnia nauczycielom odpowiednie warunki do realizacji zadań statutowych przedszkola,

5) współdziała z nauczycielami w wypełnianiu zadań przedszkola,

6) troszczy się o tworzenie atmosfery rodzinnej,

7) kontroluje pracę personelu przedszkola i dyscyplinę pracy,

8) ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy,

9) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie odrębnymi przepisami,

10) odpowiada za całość dokumentacji przedszkola prowadzi, dokumentację pracowników obsługi zgodnie z odrębnymi przepisami,

11) przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej

12) może zawiesić lub uchylić decyzję Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców jeżeli stwierdzi sprzeczność z prawem oświatowym i misją przedszkola.

§ 4

1. Dyrektor przedszkola powołuje Radę Pedagogiczną, która:

1) składa się ze wszystkich osób zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych w przedszkolu

2) jest organem opiniodawczym, doradczym i decyzyjnym,

3)działa w oparciu o regulamin.

2. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej:

1) ustala regulamin działalność rady, który zatwierdza go organ prowadzący przedszkola,

2) zwołuje i prowadzi zebrania,

3) realizuje uchwały rady podjęte w ramach jej kompetencji,

4) przedstawia radzie wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o statutowej działalności przedszkola.

3. Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

1) konstruowanie planów pracy przedszkola,

2) konsultowanie decyzji dyrektora w sprawie skreślenia z listy wychowanków przedszkola,

3) podejmowanie decyzji w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu

4) wyrażanie opinii na wniosek dyrektora, w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) przygotowanie projektu Statutu lub jego zmian,

6) opracowanie ramowego rozkładu dnia pobytu dzieci w przedszkolu,

4. Przynajmniej dwa razy w roku w ramach Rady Pedagogicznej, organizuje się radę szkoleniową, mającą na celu doskonalenia nauczycieli, uwzględniające misję przedszkola katolickiego.

5. Działalność Rady Pedagogicznej jest dokumentowana a zebrania są protokołowane. Sposoby dokumentowania i protokołowania określa regułami działalności rady.

6. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci, rodziców, nauczycieli i innych pracowników, oraz dobre imię przedszkola.

§ 5

1.W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Zarząd Rady Rodziców w składzie trzech do pięciu osób, wybierany jest na ogólnym zebraniu rodziców.

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) ustalanie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola i prawem oświatowym,

2)gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców lub może także poszukiwać funduszy z innych źródeł,

3) może występować do dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola,

4) reprezentuje sprawy rodziców.

§ 6

1.Organy przedszkola współdziałają ze sobą dokonując bieżącej wymiany informacji i uzgadniania działań w celu właściwego realizowania swoich kompetencji.

2. Sytuacje konfliktowe, zaistniałe pomiędzy organami przedszkola, zgłaszane przez zainteresowane strony lub osoby trzecie na piśmie lub słownie, rozstrzygane są przez dyrektora.

3. W celu rozstrzygnięcia sporu, dyrektor w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, zobowiązany jest doprowadzić do spotkania stron, wnikliwego rozpoznania stanowiska stron konfliktu i podjąć rozstrzygającą decyzję, o której w ciągu 14 dni powiadamia pisemnie zainteresowane strony.

4. W przypadku niemożliwości załatwienia skargi przez dyrektora przedszkola sprawę należy przekazać innemu organowi właściwemu dla istoty konfliktu.

5. Od decyzji dyrektora przysługuje prawo odwołania się do organu prowadzącego, który spór rozstrzyga.

Rozdział IV

Organizacja przedszkola

§ 1

1) Przedszkola pracuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez dyrektora, po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

2)Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z grupy dzieci według zbliżonego wieku, ich zainteresowań i uzdolnień.

3) Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 30 dzieci.

4) Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat a w szczególnych , uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

5) Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym kończy 10 lat.

6) Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący.

7) W arkuszu organizacji określa się w szczególności:

1) czas pracy poszczególnych oddziałów i czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

2) liczbę pracowników,

3) liczbę dzieci przyjętych do przedszkola,

8)Przedszkole pracuje od 7.30 do 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

9) Rozkład dnia danego oddziału przedszkolnego dostosowany jest do potrzeb dzieci. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i dostosowany jest do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

10)Szczegółowy program dnia dla oddziałów ustala nauczyciel.

§ 2

1.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

2. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmuje czas od 8.00 do 14.00 z tym, że jedna godzina przeznaczona jest na zajęcia dodatkowe.

3.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

4. W przedszkolu na życzenie rodziców mogą być organizowane zajęcia dodatkowe:

1) zajęcia umuzykalniające,

2) język obcy,

3) zajęcia taneczne,

4) gimnastyka korekcyjna,

5) zajęcia logopedyczne,

6) inne.

5.Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

Ø z dziećmi w wieku 3 i 4 lat około 15 minut,

Ø z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.

9. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy

czym:

Ø co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

Ø co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.(organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

Ø najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

Ø pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

6. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców

7. Za zajęcia dodatkowe przedszkole może pobierać opłaty.

8.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

Rozdział V

Rekrutacja do przedszkola

§ 1

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci według kolejności składanych kart zgłoszeń przez rodziców.

2. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola wypełniają rodzice, a treść jej określa dyrektor przedszkola przestrzegając przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

3. W karcie zgłoszenia dziecka niezbędne są informacje umożliwiające kontaktowanie się przedszkola z rodzicami w sprawach dotyczących dziecka oraz określenie zobowiązań rodziców względem przedszkola.

4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Uzasadnione przypadki to:

1)rodzeństwo uczęszczające już do przedszkola,

2)trudna sytuacja rodzinna,

3)sprawność, samodzielność na poziomie niezbędnym do radzenia sobie z czynnościami samoobsługowymi lub z niewielką pomocą osoby dorosłej oraz dojrzałość emocjonalna w stopniu pozwalającym dziecku odbyć się bez rodziców na czas pobytu w przedszkolu.

5. Rekrutacji do przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola w ciągu całego roku szkolnego odpowiednio do potrzeb rodziców i posiadanych wolnych miejsc.

6. Ze względu na warunki lokalowe przedszkola nie będą przyjmowane dzieci z niepełnosprawnością fizyczną.

Rozdział VI

Opłaty za przedszkole

§ 1

1.Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola mogą korzystać:

2.Opłatę stałą w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

3.W przypadku miesięcznej nieobecności dziecka opłata stała nie podlega zwrotowi.

4.Odpłatność za przedszkole ( opłata stała i opłata za żywienie) wnoszą rodzice do 15 – każdego miesiąca.

5.Po zgłoszeniu nieobecności dziecka w przedszkolu przez rodziców, odlicza się wysokość dziennej stawki żywieniowej powyżej pięciu dni nieobecności.

6.Zasady odpłatności personelu przedszkola za wyżywienie określa dyrektor przedszkola.

7.Dyrektor może udzielić ulg i zwolnień z odpłatności, okresowych lub stałych w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Rozdział VII

Pracownicy

§ 1

1.Nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola zatrudnia dyrektor, biorąc pod uwagę charakter przedszkola.

2. Cele i zadania statutowe przedszkola – katolickiej instytucji wychowawczej – pozostają z bezpośrednim związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę nauczania i wychowania dzieci.

3.Dyrektor przedszkola w zatrudnieniu nauczycieli, także innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misja przedszkola przez pracę i przykład życia w przedszkolu i poza nim oraz realizować zadania edukacyjne z etosem przedszkola zapisanym w Statucie.

4.Kryterium zapisane w ust. 2 obowiązuje odpowiednio przy ocenianiu pracy nauczyciela – w związku z art. 6a Karty Nauczyciela.

§ 2

1. Obowiązkiem nauczyciela jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie umiejętności wychowawczych.

2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel ustala własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami statutowymi katolickiego przedszkola.

§ 3

1. Praca nauczyciel podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i Statutem.

2. Kryterium oceny nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym i określonych w Statucie, w tym praca bezpośrednio z dziećmi oraz praca na rzecz przedszkola w ramach 40 – godzinnego tygodnia pracy.

§ 4

1. Nauczyciel realizując swe zadania jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy.

2. Nauczyciel otacza każdego wychowanka indywidualną opieką i utrzymuje kontakt z jego rodzicami- w celu:

1)poznania i ustalania potrzeb dziecka,

2) ustalania form pomocy i prowadzenia do jedności wychowania przez rodzinę i przedszkole,

3) włączania rodziców do współdziałania z przedszkolem.

3.Do podstawowych zadań nauczyciela należy:

1) organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z wymogami programu wychowania przedszkolnego,

2) tworzenia warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań poprzez pracę indywidualną z dzieckiem zdolnym, pracę wyrównawczą, pracę w kącikach tematycznych,

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

4) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcio - lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat),

5) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie spacerów, wycieczek, itp.,

6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

7) codzienne staranne przygotowanie do zajęć,

8) tworzenie w przedszkolu dobrej atmosfery,

9) organizowanie okresowych spotkań dla rodziców,

10) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danej grupie i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

11) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,

13) troska o własny rozwój duchowy,

14) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

15) czynny udział w pracach Rady pedagogicznej, realizacji jej postanowień i uchwał,

16) realizacja wszystkich zadań zaleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności przedszkola, troszczenie się o dobre imię przedszkola.

§ 5

1.Nauczyciel ma prawo do:

1)decydowania w sprawach doboru form, metod i środków dydaktycznych do realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych,

2) tworzenia własnych programów wychowania i nauczania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

3) korzystanie w swojej pracy z pomocy dyrektora, Rady Pedagogicznej, a także z pomocy metodycznej i merytorycznej wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych, naukowych i kościelnych w porozumieniu z dyrektorem przedszkola,

4) wnioskowania w sprawie usprawnienia statutowej działalności przedszkola i poprawy warunków funkcjonowania dzieci w przedszkolu,

5) ubiegać się o stopnie awansu zawodowego w trybie i na zasadach określonych w art. 9a – 9i Karty nauczyciela.

§ 6

1.W przedszkolu zatrudnia się pracowników pełniących funkcje pomocnicze, obsługi i administracji.

2.Nauczyciele oraz inni pracownicy zatrudnieni są na podstawie przepisów prawa pracy, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Statutu.

§ 7

1.W przedszkolu zatrudnieni są dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem do prowadzenia zajęć dodatkowych.

Rozdział VIII

Wychowankowie

§ 1

1. Przedszkole jest dostępne dla każdego dziecka , dla którego rodzice wybierają tę placówkę, niezależnie od ich własnych przekonań.

2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności do:

1)właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

2)szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

3)ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4)poszanowania jego godności osobistej,

5) poszanowania własności, tajemnicy, bycia sobą, niewiedzy, niepowodzeń i łez, do upadków i do radości,

6) opieki i ochrony,

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat, poprzez wyrażanie swoich myśli, życzeń i opinii,

8) akceptację jego osoby,

9) rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań,

10)jedzenia i picia gdy jest głodne i spragnione.

3.Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1)szanować inne dzieci i osoby dorosłe oraz ich wytwory,

2)podporządkować się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,

3)przestrzegania zasad higieny osobistej,

4)dziecko 6- letnie ma obowiązek realizować roczne przygotowanie przedszkolne.

4.W przedszkolu nie wolno stosować kar cielesnych, ani żadnych metod zastraszania wobec wychowanków.

5. Rodzice dzieci w każdej sprawie mają prawo interweniować u nauczyciela, dyrektora przedszkola lub organu prowadzącego.

6.W przypadku naruszenia praw dziecka przez nauczyciela lub pracowników obsługi przedszkola rodzice mogą składać, w formie pisemnej skargę lub zażalenie do dyrektora przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub do organu prowadzącego przedszkole, w zależności od istoty sprawy.

7.Sposoby załatwiania skarg, wniosków i zażaleń określa Kodeks postępowania administracyjnego.

8.Przedszkole prowadzi rejestr skarg i zażaleń.

Rozdział IX

Rodzice

§ 1

1.Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego Statutu,

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

3) respektowanie uchwał Rady pedagogicznej,

4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo,

5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

7) interesowanie się postępami w rozwoju swojego dziecka i zasięgania opinii u wszystkich nauczycieli odbywających z dzieckiem zajęcia edukacyjne,

8) zapewnić dziecku 6 letniemu regularne uczęszczanie na zajęcia,

9) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

10) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznego przedszkola.

§ 2

2.Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

3.Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,

3) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać,

4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną,

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 1

1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz – jako – pracodawca – inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 2

1.Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ prowadzący.

2.Środki na działalność przedszkola pochodzą z budżetu Miasta i Gmin Gorlice i wpłat rodziców, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa. Dotacje, przekazana na konto przedszkola, podlega rozliczeniu z organem dotującym.

3. Prowadzenie przedszkola nie podlega przepisom o działalności gospodarczej, stanowi statutową, niegospodarczą działalność Zgromadzenia.

4.Prowadzenie przedszkola nie stanowi działalności zleconej przez Urząd Miasta i Gminy, jest działalnością oświatowo – wychowawczą prowadzoną na podstawie Ustawy o systemie oświaty..

5.Traci moc statut z dnia 01. 09. 2006 roku.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2009roku.

Kraków, 1 września 2009 r.


(c) Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek w Gorlicach 2018
Projekt / wykonanie / hosting: PRONET