PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SIÓSTR FELICJANEK

POD WEZWANIEM ŚW. WOJCIECHARegulamin Przedszkola Niepublicznego Sióstr Felicjanek w Gorlicach


 1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia dziecka, w oparciu o obowiązujący w przedszkolu regulamin rekrutacji.
 2. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe. Dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać!
 3. W przedszkolu nie podajemy dzieciom żadnych leków!
 4. W przypadku choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są poinformować o chorobie dziecka przedszkole.
 5. Opiekę nad dzieckiem z domu do przedszkola i z przedszkola do domu sprawują rodzice lub upoważniona przez nich na piśmie osoba, zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo.
 6. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka na terenie placówki od momentu zgłoszenia odbioru dziecka z przedszkola.
 7. Przedszkole jest placówką katolicką, przyjmującą za podstawę wychowania chrześcijański system wartości. Każdemu dziecku zapewnia się szacunek dla jego godności, niezależnie od przekonań rodziców. W przedszkolu jest prowadzona nauka religii.
 8. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.00 przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez dyrektora, po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 9. Dzieci należy przyprowadzać do godziny 08:00.
 10. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest prowadzone w godzinach od 08:00 – 14:00.
 11. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe, które opłacane są z czesnego (rytmika, język angielski, gimnastyka, zajęcia taneczne, zajęcia logopedyczne).
 12. Przedszkole organizuje żywienie dzieci w formie trzech posiłków. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, odlicza się wysokość dziennej stawki żywieniowej
 13. Opłata stała jest pobierana w całości, od września do czerwca, bez względu na liczbę dni obecności dziecka w przedszkolu.
 14. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu do 10 dnia każdego miesiąca.
 15. Rodzice zapewniają regularne uczęszczanie na zajęcia dziecku objętemu rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 16. Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole oraz interesować się postępami w rozwoju dziecka, jak również współdziałać z nauczycielem w sprawach wychowania i kształcenia.

(c) Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek w Gorlicach 2019
Projekt / wykonanie / hosting: PRONET